Kinderopvang

DOLFIJN-80
DOLFIJN-80
Kinderopvang

Deskundig en vertrouwd

In 1996 is DOL FIJN begonnen met het eerste kinderdagverblijf in Barneveld. Bij de oprichting werd gestart met één groep; inmiddels heeft DOL FIJN ruim 15 groepen op diverse locaties.

Van 0 tot 4 jaar

In de dagverblijven worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. In de naam DOL FIJN komt tot uitdrukking dat kinderen zich als een vis in het water voelen. Het is voor een kind dol fijn om één of meer dagen per week bij ons door te brengen. Uw kind leert samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Goed opgeleide, maar vooral lieve en enthousiaste pedagogisch medewerksters hebben oog voor uw kind. Veilig en vertrouwd. De LRK-nummers (Landelijk Register Kinderopvang) worden vermeld bij de betreffende locaties.

Dagindeling met regelmaat en structuur

Door te kiezen voor een tamelijk vaste dagindeling, geven wij uw kind steun en houvast. Regelmaat en structuur vinden wij belangrijk. Op die manier weet het snel wat het op een bepaalde tijd kan verwachten. Op gezette tijden eten, spelen en rusten. In grote lijnen is een dag als volgt ingedeeld: bij het halen en brengen is er een korte overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkster. Afhankelijk van de leeftijd mag het kind vrij spelen, slapen of nog een tijdje in de box. In de loop van de ochtend wordt er met de kinderen aan tafel vers fruit gegeten, wat gedronken en zingen we samen liedjes. Hierna kan er geknutseld worden en gaan we nog een poosje naar buiten. Bij DOL FIJN begint de middagmaaltijd vroeg, daarna gaan de kleinere kinderen indien nodig naar bed. Eventueel wordt er voorgelezen voor de grotere kinderen, maar ze mogen ook zelf boekjes “lezen” en puzzelen. Vaak gaan ze nog een keer naar buiten. Als iedereen weer uit bed is, is het tijd om wat te drinken en een koekje om aansluitend weer verder te spelen of te knutselen. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen nog een beker yoghurt voordat zij door de ouders opgehaald worden. In ons Pedagogisch Beleidsplan wordt e.e.a uitgebreid beschreven.

Inschrijven

Op onze contactpagina kunt u rechts onderin het digitale inschrijfformulier vinden.

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht mee te denken over belangrijke beleidsonderwerpen in de kinderopvang. DOL FIJN heeft hiervoor een oudercommissie ingesteld. Er is in principe een aparte oudercommissie voor alle locaties van DOL FIJN en daarnaast een centrale oudercommissie. Oudercommissieleden vergaderen ongeveer drie keer per jaar zowel per locatie als centraal over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid, de tarieven, het inspectierapport van de GGD, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, de totale dienstverlening en brengen hierover advies uit aan DOL FIJN. Daarnaast worden oudercommissieleden gevraagd aanwezig te zijn bij bijzondere activiteiten.

Als er op een specifieke locatie geen oudercommissie aanwezig is, doordat ouders niet geïnteresseerd zijn in deelname, wordt overgegaan tot alternatieve ouderraadpleging. Dit houdt in dat de ouders van desbetreffende locatie worden geïnformeerd over de agendapunten van de oudercommissievergadering en daarover hun advies kunnen geven.

Ouders die met de oudercommissie willen meepraten, kunnen zich uiteraard aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid via bovenstaand mailadres of bij de pedagogisch medewerkers. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De centrale oudercommissie is te bereiken via ockinderopvangbarneveld@gmail.com.

Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden

 

 

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS